fbpx

Milliseid tööelu puudutavaid seadusi tasub teada?

Tööelu reguleerivad erinevad seadused. Siin artiklis on peamised tööellu astumist ja töötamist puudutavad õigusaktid.

Seaduste mõistmine ja nendest aru saamine võib olla keeruline ka täiskasvanutele. Abi saad küsida kindlasti oma vanematelt, noorsootöötajalt, nõustajalt, tööinspektsioonist, töötukassast, Rajaleidja keskusest või mujalt.

  • Eesti Vabariigi Töölepingu seaduse eesmärgiks on reguleerida tööõigussuhete üldisi põhimõtteid. Töölepingu sõlmimist, muutmist, peatumist ja lõpetamist ning poolte kohustusi, samuti töö- ja puhkeaega, puhkusi, palga maksmise korda ja tingimusi.
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab töölepingu alusel töötavate isikute tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutusnõuded, tööandja ja töötaja kohustused tervisele, et luua ja tagada ohutu töökeskkond.
  • Töötuskindlustuse seadus reguleerib hüvitiste maksmise ja määramise tingimusi ning korda inimese töötuks jäämise, töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse korral.
  • Tööturuteenuste ja -toetuste seadus reguleerib arvestuse pidamist töötute ja tööotsijate üle, tööturuteenuste osutamist ning tööturutoetuste maksmist.
  • Riikliku pensionikindlustuse seadus sätestab riikliku pensioni mõiste, liigid, ulatuse, saamise tingimused ning korra, riikliku pensionikindlustuse korralduse ja vahendite arvestamise alused.
  • Kutseseadus on õiguslik alus kutsete süsteemi arendamisel ja rakendamisel.
  • Pühade ja tähtpäevade seadus määrab ära Eestis peetavad rahvuspühad ja riigipühad.
  • Avaliku teenistuse seadus reguleerib avaliku teenistuse mõistet, töökorraldust, tööle palkamist, avaliku teenistuja õiguseid ja teenistuskohustusi.

Veel olulisi seaduseid ja seadustega avaldatud artikleid ning määrusi saad lugeda veebilehelt www.palk.ee.

Koostatud Riigiteataja allika põhjal.

Skip to content