Oleme siin, et Sind aidata

Kadri Koort

Noorteinfo ekspert

Olen noorteinfoportaali tiimis tegutsenud alates 2017. aasta septembrist. Minu peamiseks tööülesandeks on olnud suhtlus partneritega ning nende info levitamine portaali kanalite kaudu. Samuti olen toetanud noortega töötavate inimeste teadlikkust noorteinfost ja levitanud noorteinfoportaali alast teavet siduspartnerite ringis.

Kaie Pranno

Noorteinfo ekspert

Noorteinfoportaali Teeviit tiimis tegutsen 2019. aasta augustikuust ning peamised tööülesanded on noorteinfo vahendamise läbi Teeviit portaali ning sotsiaalmeedia kanalite (sh koostöö partneritega), digitaalsete noorteinfo meetodite arendamine ning koostöös partneritega noorteinfo arendamine riiklikult.


Liis Enson

Projektijuht

Noorteinfo tiimiga liitusin juulis 2021. Minu tööülesanded Teeviit tiimis on partneritega suhtlemine ning nende info vahendamine läbi Teeviit hallatavate kanalite. Lisaks korraldan ja koordineerin noorte informeeritust toetavaid sündmusi ja tegevusi Teeviida kanalites. Seisan ka hea selle eest, et noored oleks meie tegevustesse kaasatud ja nende arvamusega arvestatud.

Elizaveta Cheremisina

Noorteinfo ekspert

Liitusin Teeviit tiimiga suvel 2020. Minu ülesandeks on koordineerida tiimi vabatahtlike tööd. Me haldame portaali venekeelset lehte ja loome sisu nii portaali kui ka sotsiaalmeedia jaoks. Minu jaoks on oluline, et noorte hääl jõuaks otsustejateni. Esindan vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja töötan selle nimel, et nad oleksid võrdväärne partner kodanikuühiskonna küsimustes.

Mari-Liis Vanaisak

Vabatahtlike koordinaator

Liitusin Teeviit tiimiga suvel 2022. Minu ülesandeks on koordineerida meie Teeviit portaali juures toimetavaid vabatahtlikke. Minu jaoks on oluline, et Teeviit portaali tekib sisu tihedas koosloomes meie ägedate vabatahtlike noortega. Meie vabatahtlike lennukad ideed ja panus Teeviit portaali aitavad meil noorteinfo viia noorteni selges ja lihtsas keeles.

Marieta Lokk

Sotsiaalmeedia koordinaator

Mina liitusin Teeviidaga 2020 aasta sügisel. Minu ülesandeks on koordineerida Teeviida sotsiaalmeedia tiimi, kellega koos vastutan, et kõik vajalik info leviks haarava jutu ning pildi kaudu iga nooreni.

Teeviit vabatahtlikud juunis 2021

Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020. Ameti peamisteks tegevusaladeks on haridus- ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada

dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks. Ameti veebileht: www.harno.ee.

Ameti üheks ülesandeks on ka riikliku noorteinfo arendamine ja noorteinfo pakkumine. Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

Skip to content