fbpx

Mis on noorte osalus ja ettevõtlikkus?

Noorte osalus kui noorte poolne kaasarääkimine, soovide väljendamine ning oma hääle kuuldavaks tegemine ja noorte ettevõtlikkus kui noore enda algatused, ideed, tegevused ja nende elluviimine, just selliselt nagu noored ise soovivad ja vajavad. Osalus ja ettevõtlikkus käivad noortevaldkonnas käsikäes, luues noortele laiapõhjalisi enesearenguvõimalusi ja maksimaalset potentsiaali rakendamist iseenda, noorte või kogukonna hüvanguks.

Noorte sihtgrupile suunatud tegevustes on osalus ja ettevõtlikkus samaväärselt vajalikud komponendid, kuna vastasel juhul ei ole võimalik tagada tegevuse, algatuse või teenuse edu, sest pole teada, kas see vastab sihtgrupi ootustele, vajadustele, väljakutsetele või võimalustele. Samuti on oluline läbi tegevuse või arenduse kaasata sihtgruppi selliselt, et nad ise algataksid või veaksid eest erinevaid protsesse, kannaksid erinevaid võimete kohaseid rolle ja ülesandeid. Seetõttu on noortele suunatud tegevuste puhul olulisemaks lüliks noorte enda osalus, kaasatus ja ise tegemine, vastutamine ja kogemuse saamine.

Noorte enda panus ja nende enda ideed, olgu tegemist projekti, kohviku, omaalgatuse või vabatahtlikuna tegutsemisega, toetab see noores igal juhul julgust, arvamuse avaldamist, iseseisvust, tööharjumuste tekkimist, initsiatiivikust, ettevõtlushuvi ja mitmeid muid omadus.

Mis on osalus?

Noorte osalus on noorte kaasarääkimine neid puudutavates otsustes, ükskõik kas kodus, koolis, kodulinnas või -vallas, maakonnas, aga ka laiemalt Eestis, Euroopas ja miks mitte kogu maailmas. Osaluse alus on kaasamine.

 • Kaasamine on tegevused, mis loovad sobiliku keskkonna osalemiseks ja kaasatus on olukord, kus on võimalik end oma võtmete ja soovide kohaselt teostada.
 • Aktiivse osaluse puhul teevad noored ise otsuseid ja pakuvad lahendusi ja passiivse osaluse käigus aga tehakse kaasa ühiskonna pakutavates tegevustes.
 • Osalusvorm on kokkulepitud struktuuri või põhimõtetega kooslus, nt noortevolikogu, õpilasesindus, ja osalusvõimalus on ebaregulaarselt toimuv struktuuri või formaadiga tegevus, nt osaluskohvik või noorteparlament.

Mis on ettevõtlikkus?

Noorte ettevõtlikkus väljendub noore võimes ja tahtes aktiivselt ning motiveeritult tegutseda. See sisaldab endas tahet unistada, luua, kutsuda ellu, algatada, seada eesmärke, teostada, lahendada ja viia ellu. Ettevõtlikkuse alus on tahe.

 • Omaduste ja hoiakute kogum, mis on ettevõtlikul inimesel, koondab endas loovust, algatust, vastutust, hoolivust, algatust, elluviimist ning samaväärselt oluline on planeerimine, probleemide lahendamine, koostööoskus, suhtlemine.
 • Ideede algatamine ja teostamine on ettevõtliku inimese jaoks tavapärane ning enesejuhtimine kui toimetulek oma tunnetega, enese motiveerimisega ja arendamisega on olulisel kohal.
 • Ettevõtlus ei ole ettevõtlikkus, kuid ettevõte (äri, õpilasfirma jt) või ettevõtja oluliseks komponendiks on ettevõtlik hoiak, mis aitab kaasa ja toetab ideede teostamist ning nende juhtimist.

Kasutatud allikad:

 • Edu- ja Tegu Ettevõtlusõppe programm, veebileht https://ettevotlusope.edu.ee/.
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, veebileht: https://www.koda.ee/et/uudised/ettevotlikkuse-projektijuht-milleks-meile-ettevotlikkus
 • Eesti Noorteühenduste Liit, veebileht: www.enl.ee/noorte-osalus/
 • EAS, veebileht: https://www.eas.ee/alustav/ettevotjaks-saamise-otsus/sobivus-ettevotjaks/
 • Kaasamise käsiraamat ametnikele ja vabaühendustele: https://issuu.com/emsl/docs/kaasamise_k_siraamat
 • Noorteinfo käsiraamat: www.teeviit.ee/noorteinfo
Skip to content