fbpx

Kuidas valmistuda teooria- ja sõidueksamiteks?

Juhi eksamineerimine algab liiklusteooria eksami sooritamisega.

 • Liiklusteooriaeksam võetakse vastu Transpordiameti eksamiklassis. Liiklusteooriaeksamile saabudes peab eksamineeritaval kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument, mida kontrollitakse enne eksamiklassi sisenemist. Samuti annab eksamineeritav allkirja liiklusteooriaeksamil osalemise kohta.
 • Liiklusteooriaeksam viiakse läbi üldjuhul eesti keeles. Eksamit on võimalik sooritada ka vene keeles (kõik kategooriad) ja inglise keeles (A ja B kategooria), kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul Transpordiameti aktsepteeritud ning erapooletut tõlki.
 • Eksamineeritaval on eksami ajal keelatud suhelda teiste eksamineeritavatega, kasutada abi- ja lisavahendeid, kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi (k.a tõlk), mis võivad mõjutada eksami iseseisvat lahendamist, häirida teisi eksamineeritavaid ning teha eksami ajal märkmeid teooriaeksami küsimuste kohta. Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised seadmed peavad olema välja lülitatud.
 • Küsimuste tekkimise korral tohib eksamineeritav pöörduda ainult eksami läbiviija poole. Eksamikorra rikkumisel katkestatakse eksam ning see loetakse mittesooritatuks.
Mida teada enne teooriaeksamit?

Eksamile saabudes peab eksamineeritaval kaasas olema isikut tõendav dokument, mida kontrollitakse enne eksamit!

Liiklusteooria eksam koosneb 20–40 küsimusest, vastavalt kategooriale, mille juhtimisõigust taotletakse. Küsimuste seas on nii liiklusreeglite, liiklusohutuse, liikluspsühholoogia kui ka sõiduki tehnoseisundi ning muude valdkondadega seotud küsimusi. Liiklusteooria eksami lahendamiseks on aega 30–40 minutit sõltuvalt kategooriast.

Igal küsimusel tuleb ära märkida vaid üks vastusevariant, sest igal küsimusel on ainult üks õige vastus. 

Liiklusteooriaeksami sooritamiseks ettenähtud aja lõppemisel vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastanuteks. Vastustega on võimalik tutvuda peale teooriaeksami lõppu. Samuti teatatakse liiklusteooriaeksami tulemus eksamineeritavale vahetult pärast eksami sooritamist.

Pärast teooriaeksami edukat sooritamist saab büroos koheselt broneerida endale sõidueksami aja! Eksami mittesooritamise korral annab eksami läbiviija eksamineeritavale informatsiooni korduseksamile registreerimise kohta.

Juhul, kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt teooriaeksamit, võib ta eksamit korrata, kuid mitte varem kui ülejärgmisel päeval arvates teooriaeksami mittesooritamise päevast.

Edukalt sooritatud liiklusteooriaeksami tulemus on kehtiv 12 kuud arvates liiklusteooriaeksami sooritamise päevast. Liiklusteooria eksami kehtivuse aega ei saa pikendada. Sõidueksamile registreerimisel arvestage sellega, et sõidueksami ooteaeg võib-olla erinev ning seetõttu registreerige ennast sõidueksamile varakult.

Mida teada enne sõidueksamit?

Enne sõidueksamile tulekut püüdke saada võimalikult palju regulaarset ja mitmekülgset sõidupraktikat erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes. Parim viis õppimiseks ja sõidukogemuse saamiseks on sõita nii professionaalse sõiduõpetajaga kui ka juhendajaga. Need isikud, kes on sooritanud edukalt B-kategooria sõidueksami on saanud piisavalt sõidupraktikat nii autokoolis kui ka juhendajaga, sõites enne eksamile tulekut keskmiselt kokku vähemalt 100 sõidutundi. Kilomeetrites teeb see 3000–4000 km sõidupraktikat nii asula sisestel kui ka välistel teedel.

Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele.

Sõidueksamile tulles:

 • Eksamineeritav peab saabuma sõidueksamile õigeaegselt. Soovitav on saabuda 5-10 minutit varem.
 • Sõidueksamile tulles peab eksamineeritaval olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument. Kui eksamineeritaval ei ole isikut tõendavat dokumenti kaasas või see on kehtetu, siis sõidueksamile teda ei lubata.
 • Sõidueksamile tulles peavad kaasas olema nii vedukauto kui ka haagise dokumendid.
 • A-kategooria (koos alamkategooriatega) eksamile tulles peab kaasas olema sõiduki tehniline pass.
 • Kontrollida üle tervisetõendi kehtivus ja eritingimuste (prillid jms) vastavus reaalsele olukorrale.
 • B-kategooria sõidueksami päeval toimub kohtumine eksamineerijaga teenindussaalis, klienditeenindajaga kohtumine ei ole vajalik. Muude kategooriate eksamid toimuvad Transpordiameti määratud kohas.
 • Kui sõidueksamile registreerinud isik ei ilmu sõidueksamile või ta ei ole oma sõidueksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul Transpordiameti teenindusbürood teavitanud, siis loetakse sõidueksam toimunuks ning sõidueksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks.

Rohkem infot nii teooriaeksami kui sõidueksami kohta leida Transpordiameti kodulehelt.

Skip to content