fbpx

Isiklik ja sotsiaalne areng läbi noorsootöö võimaluste

Noorsootöö kaudu soovitakse noortes kasvatada ettevõtlikkust, kujunda ettevõtlikku suhtumist ja tõsta valmidust iseseisvaks tegutsemiseks. Ettevõtlikkus ja ettevõtlik suhtumine ei tähenda otseselt oma ettevõtte loomist, kuid annab igal juhul valmiduse ja julguse ise midagi algatada ning ellu kutsuda.

Mis on isiklik areng?

See tähendab seda, et omandad ning arendad läbi erinevate tegevuste uusi oskusi ja teadmisi. Läbi selle võid jõuda selgusele, mis sulle tegelikult meeldib. Võid leida oma kutsumuse mõne eriala või töökoha näol. Näiteks mõne sündmuse korraldamine või projektis osalemine võib isiklikus arengus olla olulise tähtsusega.

Mis on sotsiaalne areng?

Sotsiaalne areng tähendab seda, et sul on võimalus läbi erinevate tegevuste ning kogemuste õppida teisi inimesi paremini tundma ja mõistma ning seeläbi kujundada ka suhtlemisoskust. Sotsiaalne areng ja suhtlemisoskus on vajalikud, need tulevad kasuks nii pere-, sõprade, kooli- kui ka töökeskkonnas.

Noorsootöö eesmärgiks ei ole luua ega tagada noortele töökohti. Noorsootöö eesmärk ja ülesanne on kaasata noori erinevatesse tegevustesse, mis toetavad nende isiklikku ja sotsiaalset arengut, täiendavad pädevusi, viies need paremasse kooskõlla tööturul nõutavatega. Läbi noorsootöö saad omandada eluks vajalikke oskusi ning kujundada enda väärtusi.

Kõike eelnimetatut on võimalus arendada läbi tegutsemise noorsootöö asutuse juures või koostöös nendega. Näiteks on võimalus osaleda erinevates projektides, laagrites, malevates, noortevahetustes, väljasõitudel, üritustel, töötubades ning huviringides. Lisaks on noortel võimaluse näiteks läbi osaluskogude ja õpilasesinduste kutsuda ellu uusi algatusi ja osaleda noori puudutavate otsuste tegemises.

Noorsootöö puhul lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse
  • Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest
  • Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel
  • Noorsootöö toetab noorte omaalgatust
  • Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest

Noorsootööd ja selle korraldust tervikuna reguleerib noorsootöö seadus, mille alusel on noorsootöö noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

Skip to content