fbpx

Kuidas valitakse peaminister ja ministrid?

Vabariigi valitsusele kuulub täidesaatev riigivõim. Vabariigi valitsusse kuuluvad peaminister ja ministrid. Valitsus on kollegiaalne organ, mis koosneb peaministrist ja ministritest. Peaministri juhitavas valitsuses on lisaks peaministrile veel 14 ministrit.

Valitsus suunab ja koordineerib valitsusasutuste tegevust. Valitsusasutused on riigikantselei, ministeeriumid, ametid ja inspektsioonid ning nende kohalikud täidesaatva riigivõimu volitusi omavad asutused, kaitsevägi, vanglad, prokuratuur, häirekeskus ja rahvusarhiiv.

Valitsus otsustab tema pädevusse kuuluvaid küsimusi istungil.

Mis on peaministri ülesanne?

Peaministri nimetab ametisse Riigikogu presidendi ettepanekul.  Vabariigi Valitsuse keskne liige on peaminister, kelle peamine ülesanne on valitsuse esindamine ja selle tegevuse nii formaalne kui sisuline juhtimine. Peaminister juhib valitsuse tegevust poliitika kujundamisel ja elluviimisel. Tema ülesanne on kindlustada, et valitsuse poliitika on kindlaks määratud ja ellu viidud.

Peaminister ei ole põhiseaduslik institutsioon või kõrgem riigiorgan, ta on Vabariigi Valitsuse kui ühe põhiseadusliku institutsiooni juht.

Valitsuse moodustamine

Kui valitsus on tagasi astunud, peab vabariigi president 14 päeva jooksul määrama peaministrikandidaadi, kellele ta teeb ülesandeks uue valitsuse moodustamise.

Peaministrikandidaat esitab 14 päeva jooksul, arvates valitsuse moodustamise ülesande saamisest, riigikogule ettekande tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta, mille järel riigikogu otsustab peaministrikandidaadile valitsuse moodustamiseks volituste andmise.

Volitused saanud peaministrikandidaat esitab seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu presidendile, kes nimetab kolme päeva jooksul valitsuse ametisse.

Kui presidendi määratud peaministrikandidaat ei saa riigikogu poolthäälte enamust või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, on presidendil õigus seitsme päeva jooksul esitada teine peaministrikandidaat. Valitsus astub ametisse ametivande andmisega riigikogu ees ning tagasi astunud valitsuse volitused lõpevad.

Ministeeriumid

Valitsemisalade korraldamiseks moodustatakse ministeeriumid. Igale ministeeriumile nähakse ette teatud valdkond. Ministeeriumi juhib minister: ta on valitsuse liige ning juhib ministeeriumi.

Ministeeriumi struktuuriüksuste tööd juhib kantsler, kes koordineerib ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.

Eestis on 11 ministeeriumi. Iga ministeerium täidab seadusest tulenevaid ja valitsuse antud ülesandeid ning on tema valitsemisalas olevate ametite ja inspektsioonide ning muude riigiasutuste kõrgemalseisev organ.

Artikli allikad on valitsus.ee  ja eesti.ee veebilehed.

Skip to content