Noorteinfoportaal Teeviit kaardistas Ukraina noortele olulised teemad ja infokanalid

Haridus- ja Noorteameti hallatav noorteinfoportaal Teeviit kaasab järjepidevalt noori digitaalse noorteinfo arendamisse ning arvestab noorte soove ja huve. Sel kevadel viis Teeviit 7-26a Ukrainast pärit Eestis elavate noorte seas läbi küsitluse, mille eesmärk oli kaardistada noortele huvitavad teemad ja nende eelistavad infokanalid.  

Küsitlus viidi läbi veebipõhiselt ukraina keeles ja see oli kättesaadav mitmekeelses noorteinfoportaalis Teeviit Youth Info. Küsitlust levitati Eestis tegutsevate Ukraina organisatsioonide ja üldhariduskoolide seas ning sotsiaalmeedias. Kokku laekus küsitlusele 364 vastust ning kõige rohkem oli vastajaid Harjumaalt. Vastuseid koguti vanuserühmades: 7-12, 13-17, 18-22, 23-26. 

Küsitluse tulemuste analüüs näitas, et kuigi Google on noorte seas kõige levinum info otsimise kanal, siis tegelikult soovivad noored saada rohkem infot Telegram kaudu ja e-posti teel, viimase puhul usaldavad noored ametlikke uudis- ja infokirju. Samuti joonistus välja ka noorte huvi saada infot läbi otsesuhtluse. Andmed näitasid ka noorte huvi saada infot sotsiaalmeedia postituste vormis, samuti eelistavad noored videosisu ning podcast’e. See tulemus rõhutab selgselt seda, et info peab noortele olema nii visuaalselt kui ka teostuselt atraktiivne ning ka usaldusväärne.  

Küsitluse tulemusena kõige huvipakkuvamad teemavaldkonnad kõikide vanuserühmade peale: 

  • õppimine;  
  • töö ja karjäär;  
  • huvitegevused;  
  • füüsiline tervis;  
  • kultuur ja kunst.  

Küsitluses küsiti ka noorte sotsiaalsete probleemide kohta. Üks peamisi probleeme on keelebarjäär eriti 7–17-aastaste noorte seas, mis raskendab nende integreerumist ja suhtlemist teiste noortega. Negatiivne suhtumine ja rahvuse või keele põhine diskrimineerimine on samuti levinud probleemid. Vanemad noored seisavad silmitsi täiendavate raskustega nagu töö leidmine, kohanemine, õiguslikud ja meditsiinilised küsimused. Siiski oli igas vanuserühmas vastajaid, kes ei koge mitte ühtegi sotsiaalset probleemi. 

Noorteinfoportaal Teeviit kasutab küsitluse tulemusi mitmekeelse noorteinfoportaali Teeviit Youth Info sisuinfo loomiseks. 

Tutvu täispika kaardistusega siin:

Artikkel on koostatud Haridus- ja Noorteameti noorteinfo tiimi poolt.

 

Skip to content