Noorteinfo käsiraamat

Noorteinfo käsiraamat “Põhjalik ülevaade noorteinfost, selle arendamisest ja kvaliteedipõhimõtetest noortega töötavatele spetsialistidele ning asutuste” on mõeldud noortega tegelevatele spetsialistidele noorteinfo teemas orienteerumiseks, nende teadmiste korrastamiseks ja täiendamiseks ning noorteinfotööks vajalike oskuste omandamiseks. Käsiraamat on antud välja 2020. aastal ja valminud Eesti  Noorsootöötajate Kogu ja Eesti Noorsootöö Keskuse koostööna.

Käsiraamat on praktiline töövahend nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil noorteinfoteenuse arendamiseks ning noorteinfo kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks. Lisaks saab käsiraamatut kasutada nii noorsootöö eriala õpingutel Eesti ülikoolides kui ka noorsootöötajate täienduskoolitustel. Noorteinfo käsiraamat toetab praktikuid ning aitab tasemeõppes ja täienduskoolituses osalejatel õpitut paremini igapäevatöösse lõimida.

Käsiraamatu sihtgrupina on silmas peetud noortega tegelevaid spetsialiste, kes puutuvad igapäevatöös kokku noorte eluga seonduvate küsimustega. Nende hulka kuuluvad noorsootöötajad (sh laagrijuhid -kasvatajad, malevakorraldajad ja rühmajuhid, huvijuhid, huviringide juhendajad, huvikoolide õpetajad), treenerid, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustajad, kohaliku omavalitsuse noorsootöö-, hariduse-, spordi-, kultuurispetsialistid, jt.

Käsiraamatu koostamisel lähtuti noorteinfot ning noorteinfotööd reguleerivatest dokumentidest, juhistest ja materjalidest, sh Euroopa noorteinfo- ja nõustamise agentuuri (ERYICA) materjalidest, infoteaduse, õpetamise ja noorsootöö teoreetilistest lähtekohtadest ja noorteinfo teemaga seotud uuringutest. Käsiraamat toetab Euroopa noorteinfo harta põhimõtete rakendumist ning noorsootöötaja kutsestandardis nõutud noorteinfotöö pädevuste arengut, mis aitavad toetada noorte iseseisvust, suurendades noorte teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks ning mõtestatud osaluseks ühiskonnas.

Lugejaid ergutatakse loetut kinnistama küsimustega iga käsiraamatu peatüki lõpus, et loetu saaks selgemaks ja omandaks rakendatava tähenduse. Materjali kogumisel on konsulteeritud noorteinfo asjatundjate ning noortevaldkonna asutuste,  ühingute ja organisatsioonidega, kes puutuvad igapäevaselt kokku noorte teavitamisega ja noorteinfo vahendamisega. Käsiraamatu koostajad soovivad tänada kõiki noorsootöötajaid, kes jagasid  väljaande valmimisel oma praktilisi noorteinfotöö kogemusi ja arvamusi noorteinfost ning tegid ettepanekuid käsiraamatu sisu kohta.

Käsiraamatu autorid on Ilona Evelyn Rannala (1.–2. ptk), Hannes Sildnik (5. ptk), Kaie Pranno (4. ja 6. ptk), Tanja Dibou (1.–4. ja 6.–7. ptk), Tessi Ilustrumm-Press (3. ja 6. ptk) ja Kristi Jüristo (6. ptk).

Skip to content