Mis on noorteinfo?

Tere tulemast! Kvaliteetne ja usaldusväärne noorteinfo on noorte iseseisvuse ja enesearengu aluseks. Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele ja pakub neile teavet ümbritsevast elust, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

Noorteinfo arendamine põhineb Euroopa noorteinfo hartal ja lähtub noorte vajadustest, huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks. Noorteinfo on noortele arusaadavas keeles ja kujul ning noortega töötavad spetsialistid ning asutused aitavad noorel infot mõtestada ning seejärel endale sobival viisil tegutseda.

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo valdkonda üleriigiliselt.
Harno analüüsib ja hindab noorteinfot ning selle vajadusi, koordineerib noorteinfo teemalist rahvusvahelist koostööd ning
korraldab koolitusi noorsootöötajatele ja spetsialistidele. Harno kuulub Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA.

Noorteinfo teenust pakutakse noorsootöö asutuste ja noortevaldkonna töötajate poolt lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustest
vastavalt noorsootöö, noorteinfo ning Euroopa noorteinfo harta põhimõtetele ja tegevustele. Noorteinfo läbib keskselt kõiki
noorsootöö valdkondi ning teenuse pakkumise ja toimimise eest vastutab kohalik omavalitsus.

MIS SEE ON?

Pakub noortele ümbritsevast elust teavet,
toetab nende Iseseisvust, suurendad teadlikkust
erinevatest voimalustest ja valikutest oma elu
paremaks korraldamiseks ning suurendab
mõtestatud osalust uhiskonnas.

EESMÄRK

Noorte parem informeeritus ja
teadlikumad otsused.

TÖÖ

On suunatud ja eesmärgipärane noortele
vajaliku ja huvipakkuva info väljaselgitamine ja
vahendamine.

TEENUS

• Peab vastama noorsootöo ning Euroopa
noorteinfo harta põhimõtetele.
• Teenuse pakkumise ja toimimise est vastutab
kohaik omavalitsus.
• Teenust pakuvad noorsootöo asutuste ja
noortevaldkonna tootajad, nt huvijuhid,
noorsootoötajad, karjääriinfo spetsialistid jt.

Noorteinfotöö saab jagada kaheks:

1. kohaliku tasandi noorteinfo
2. riiklikul tasandil loodud universaalne noorteinfo

SIHTGRUPP

SIHTGRUPP 7-26 aastased noored

MEETODID

• Ajakohase ja vajaliku info kaardistamine ning
suunamine ja vahendamine. Vahendatakse
noortele suunatud praktikate, koolituste,
projektide alast teavet.

• Vahendatakse otsese suhtluse, sündmuste
(messid, töötoad, Üritused), füüsiliste (stend,
plakat) ja digitaalsete keskkondade (Facebook,
Instagram, Youtube) kaudu.

PÕHIMÕTTED

• Kallutamata, usaldusväärne ja kontrollitud
• Lähtub noorte vajadustest ja huvidest
• On arvestatud ühiskonnas levinud trendidega

TEEMAVALDKONNAD

Noortele pakutakse infot ja noorteinfo teenust
põhiliselt kuue teema lõikes:
• õppimine
• töö ja karjäär
• noorsootöö võimalused
• suhted ja turvalisus
• tervis
• ühiskond ja kodanik

Universaalse noorteinfo veeb

Noorteinfoportaal Teeviit avati 2018. aastal ning selle sisulise ja tehnilise korraldamisega tegeleb Haridus- ja Noorteameti (Harno) noorteosakond.

Harno on Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri võrgustiku ERYICA liige. Leia meie kontaktid koostöösoovide ja ühenduse võtmiseks siit.

Tegevusi rahastatakse riiklikust noorteinfo eelarvest ja haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Noorteinfo arendamine

Noorteinfo teenuse arendamine, otsese suhtluse ning digitaalsel teel toimuva noorteinfotöö korraldamine ja seeläbi noorte informeerituse toetamine neile suunatud võimalustest, on osa noorsootööst ja laiemalt noortevaldkonna arendamisest. 

See on järjepidev ja katkematu protsess tihedas koostöös noorte, noortega töötavate spetsialistide ja koostöövõrgustikuga (kool, noortekeskus, rahvamaja, huvikool, riigiasutused, MTÜ d, jt).

Kes arendustegevusi korraldavad?

Üleriigilisi arendustegevusi korraldavad ja veavad eest mitmed asutused nt Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteameti noorteosakond ja noorteprogrammide keskus ja noortevaldkonna katuseorganisatsioonid. Kohalikul tasandil kohalikud omavalitsused, noorsootöö asutused, koolid, MTÜ-d ja teised osapooled.

Materjalid, õigusaktid ja alusdokumendid

Noortevaldkonnaga seotud õigusaktid ja alusdokumendid leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist.

Noorteinfo arendamine tähendab nii noortele suunatud kui ka noortega töötavatele spetsialistidele suunatud tegevusi. Arendustegevustena korraldatakse osapoolte vahel arutelusid, kohtumisi, seminare, ideetube, mõttekodasid, koolitusi ja muid tegevusi. 

Kõik noorteinfoga seotud tegevused ja nende arendamine toetab ka teiste teemade arendamist ja nende mõtestamist, näiteks noorte osalus, kaasatus, ettevõtlikkus, konkurentsivõime, algatusvõime, tööhõivevalmidus, vähemate võimalustega noorte toetamine ja mitmed teised teemad.

Skip to content