Mida peaks töölepingu sõlmimisel kindlasti meeles pidama?

Kas Sina tead, mida tööleping sätestab ning mis korrektses töölepingus kindlasti olemas on? Vaatame täpsemalt, mida teada ja meeles pidada töölepingu sõlmimisel:

 • Töölepingust tulenevad sinu õigused ja kohustused.
 • Lepingus lepitakse kokku, mis on töötasu, töö tegemise koht, tööaeg ja -ülesanded.
 • Võib kokku leppida ka muudes tingimustes, mida lepingupooled tähtsaks peavad.
 • Töölepingu peab sõlmima enne tegelikku tööleasumist, kuid hiljemalt tööleasumise päeval.
 • Tööleping on sõlmitud, kui mõlemad pooled on sellele alla kirjutanud ja sinule peab jääma allkirjastatud lepingu üks eksemplar.
 • Tööleping võib olla nii kirjalik kui ka elektrooniline, kuid igal juhul peab sellel olema mõlema poole allkiri.

OLULINE! Aruta töölepingu olulised tingimused alati läbi enne lepingu sõlmimist! Ole julge ja küsi, kui sulle jääb mõni asi arusaamatuks.
NB! Kui oled 7–17aastane, siis tea, et enne töölepingu sõlmimist on vaja, et avaldaksid soovi tööle asuda ja sinu seaduslikud esindajad (ema või isa) oleksid sellega nõus.


TÖÖLEPINGU SEADUSE KOHASELT ON KORREKTSES TÖÖLEPINGUS KINDLASTI:


 • Töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht. Soovitatav on lisada ka kontakttelefon ja e-posti aadress;
 • töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg;
 • tööülesannete kirjeldus. Ülesanded võivad olla kirjas ka eraldi ametijuhendis, kuid need on siiski lepingu lahutamatu osa;
 • muud hüved, kui nendes on kokku lepitud. Kui töövestluse käigus on töötajale lubatud mistahes soodustusi, siis on oluline, et lubadused oleksid kokkuleppena ka kirjas;
 • tööaeg;
 • töö tegemise koht;
 • põhipuhkuse kestvus (põhipuhkus on 28 kalendripäeva, alaealise puhkus on 35 päeva);
 • viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele;
 • töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (olgu see tunnitasu, kuutasu vms).

Artikkel on koostatud koostöös Tööinspektsiooniga www.ti.ee.
Inspektsiooni põhiülesannete seas on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid puudutavates küsimustes, teavitamine töökeskkonna ohtudest
Avaldatud noorteinfoportaalis Teeviit 2022. aastal.

Skip to content