Noorteinfotöötaja kompetentsimudel täiendab noorsootöötaja kutsestandardit

Noorteinfotöötaja kompetentsimudel #YouthInfoComp on ERYICA ja Eurodesk võrgustiku koostöös loodud mudel, mis kirjeldab noorteinfotööks vajalike kompetentse (teadmised, oskused ja hoiakud) noorteinfotöötajal. 

Eesti kontekstis viib noorteinfotööd ellu noorsootöötaja kohalikul tasandil ning antud mudel loob selguse, millised kompetentse tuleb arendada, et igapäevatööd kvaliteetsemalt teha. YouthInfoComp-is kirjeldatud noorteinfotöötaja ei erine oluliselt noorsootöötaja rollist.

Noorteinfotöötaja, noorsootöötaja või muu noortega töötav spetsialist on inimene, kes pakub noorele erinevates keskkondades noorteinfoteenust. Töötaja peamine ülesanne on tagada noorteinfoteenuse kättesaadavus. Noorteinfo peab olema noorele arusaadav ja kvaliteetne ning sellele tuleb tagada ligipääs nii individuaalselt, gruppides, otsesuhtluse kaudu kui ka digitaalselt. Noorteinfo võimaldab noorel teha teadlikke valikuid ning toetab tema iseseisvust ja aktiivset osalust ühiskonnas.

Loodud kompetentsimudel #YouthInfoComp on Eesti kontekstis hea täiendus noorsootöötaja kutsestandardile, mille kohaselt noorsootöötaja „planeerib ja teeb iseseisvalt noorteinfotööd ning koondab ja jagab noorte huvidel ja vajadustel põhinevat infot lähtuvalt Euroopa noorteinfo hartast, kasutades noortele ea- ja asjakohaseid kanaleid ja meetodeid“. Noorsootöötajad viivad läbi ka noorte esmast nõustamist ning vajadusel suunavad noori erialaspetsialistide poole. #YouthInfoComp kompetentsimudel on praktiline enesearengu tööriist igapäevase tööga seotud kompetentside väljaselgitamiseks ja arendamiseks.

Noorteinfotöötaja kompetentsimudel kirjeldab noorteinfotööks vajalike kompetentse kolmes kategoorias:

  1. Noorteinfotöö planeerimine ja elluviimine – sisaldab kompetentse, mis on seotud õppimise ja enesearengu, analüüsi- ja andmekirjaoskuse, info otsimise ja koondamise ning info koordineerimise ja jagamisega.
  2. Noorteinfoteenuse kvaliteedi tagamine – sisaldab kompetentse, mis on seotud väärtuste, kvaliteedi, kultuurilise mitmekesisuse ja isikuandmete töötlemisega.
  3. Võrgustikutöö korraldamine ja infokanalite rakendamine – sisaldab kompetentse, mis on seotud suhtlemise, teadmiste praktikasse rakendamise, koostöö ja meeskonnatöö planeerimise ning organiseerimis- ja planeerimisoskusega.

Kompetentsimudel sisaldab ühtekokku 12 kompetentsi kirjeldust, kus kõik kompetentsid on võrdse tähtsusega.

Artikli kirjutas Haridus- ja Noorteameti noorteinfoportaal Teeviit noorteinfo peaekspert Kaie Pranno.

Skip to content