Ida-Virumaa kogukonnad saavad uute võimaluste loomiseks rahastust taotleda

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium avab peatselt Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fondi, kuhu saavad Ida-Virumaa kohalikud kogukonnad taotlusi esitada, millega soodustada kliimaneutraalsusele üleminekut, mh toetatakse kohalikele noortele suunatud ja noorte algatatud tegevusi, sh võtmepädevuste arendamist.

Toetatakse projekte viie eesmärgi saavutamiseks:

  • sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni viljelemine, arendamine ja edendamine;
  • keskkonnateadlikkuse edendamine, sealhulgas energiatõhususe, taastuvenergia, digiteerimise ja ringmajanduse valdkonnas;
  • kohaliku postindustriaalse identiteedi jäädvustamine, säilitamine, arendamine ja mõtestamine, sealhulgas kohaliku ruumilise tööstuspärandi säilitamine, alternatiivsete kasutusviiside arendamine ja tööstuspärandi avalikes huvides kasutuselevõtt;
  • kohalikele noortele suunatud ja noorte algatatud tegevused, sealhulgas võtmepädevuste arendamine;
  • tegevused vabatahtlikus töös osalemise soodustamiseks, kogukondade tugevdamiseks ja nende säilenõtkuse arendamiseks.

 

Toetuse võimalikud taotlejad:

  • põhivarainvesteeringu projekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik, välja arvatud kohalik omavalitsus või riigiasutus;
  • arendusprojekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing.

Taotlusvoor avatakse novembrikuus 2023.

Toetatud tegevused peavad olema kas noorte algatatud või suunatud spetsiifiliselt noortele (ehk 7-26 aasta vanustele füüsilistele isikutele) ning peavad looma tingimusi noore isiksuse mitmekülgseks arenguks. Sellisteks tegevusteks on näiteks haridusliku sisuga ja noorsootöö tegevused, sh näiteks noorte omaalgatused ehk noorte endi ideedest ja initsiatiivist alguse saanud kogukonnas ja ühiskonnas positiivsete muutuste ellu kutsumisele keskenduvad noorte juhtimisel ellu viidavad tegevused. Selle suuna alla sobivad ka tegevused, mis panustavad eelduste loomisse noorte usalduse kasvuks riigi vastu ja oma riigiga seotuse tugevnemiseks, noorte kodanikuaktiivsuse ja -pädevuste ning noorte otsustusprotsessides kaasa rääkimiste võimaluste suurendamisse.

Euroopa Nõukogu soovituses 22. mai 2018 võtmepädevuste kohta elukestvas õppes on võtmepädevused määratletud järgmiselt: kirjaoskuspädevus, mitmekeelsuse pädevus, matemaatikapädevus ning loodusteadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste pädevus, digipädevus, enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus, kodanikupädevus, ettevõtlikkuspädevus, kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus. Käesolev meede on sobiv just sedamoodi oskuste arendamisele suunatud õpitegevustele, mis aitavad kaasa kliimaneutraalsele majandusele ülemineku mõjudega toimetulekule piirkonnas.

Artikli toimetas noorteinfoportaal Teeviit noorteinfo peaekspert Kaie Pranno.

Skip to content