Teave noorteinfo-teemalise uuringu kohta

Turu-uuringute AS viib Haridus- ja Noorteameti tellimusel 2023. aasta sügisel läbi noorteinfo-teemalist uuringut. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade:

  • 7-26-aastaste noorte infovajadustest, hinnangutest noorteinfo kättesaadavusele ja kvaliteedile (sh digitaalsetes kanalites) ning infokanalite eelistustest;
  • riikliku ning kohaliku tasandi noorteinfo korraldajate arvamustest noorteinfo kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest. Noorteinfo korraldajatena mõistetakse siinkohal isikuid, asutusi ja võrgustikke, kes loovad ja vahendavad noortele suunatud informatsiooni.

Uuringu tulemusi kasutatakse noorteinfo valdkonna edendamise tegevuskava loomiseks, mille eesmärk on riikliku ja kohaliku tasandi noorteinfo valdkonna tugevdamine.

Uuring hõlmab küsitlust 7-26-aastaste noorte seas ja noorteinfo korraldajate seas ning noorteinfo korraldajatega süvaintervjuude läbiviimist. Uuringuga ei koguta delikaatseid isikuandmeid.

7-26-aastaste laste/noorte küsitluse valim on koostatud juhuvalikuga Rahvastikuregistri elanikkonnaandmetest. Valimi väljastamiseks andis kooskõlastuse Siseministeerium. Valim hõlmab 8000 isikut ning küsitlus toimub veebiküsitlusena. Valimisse võetud inimestele laekub e-mailiga kutse küsitluses osalemiseks, mis sisaldab linki ankeedile. Valimisse võetud 18-26-aastastele inimestele saadetakse küsitluse kutse nende (rahvastikuregistrisse kantud) e-maili aadressile. Valimisse võetud 7-17-aastaste lastega kontakteerutakse nende vanema kaudu: küsitluse kutse saadetakse lapsevanemale, ning palutakse juhul, kui vanem on oma lapse küsitluses osalemisega nõus, edastada küsitluse kutse oma lapsele (kelle vanusele on e-mailis viidatud). Küsitlusankeet tuleks täita lapsel/noorel.

Noorteinfo korraldajate puhul saadetakse kutse küsitluses osalemiseks kõigile Haridus- ja Noorteameti koostatud kontaktlistis olevatele inimestele/asutustele. Lisaks viiakse noorteinfo korraldajate sihtrühmas läbi 20 süvaintervjuud, et koguda noorteinfo korralduse ning valdkonna arenguvajaduste kohta põhjalikumat infot.

Valimisse võetud isikute kontaktandmeid kasutatakse küsitluskutse ja meeldetuletuskirjade saatmiseks. Turu-uuringute AS tagab kõigi uuringus osalejate konfidentsiaalsuse – tellijale ei edastata vastaja nime ega muid kontaktandmeid, samuti ei seostata ühtegi vastust vastaja isikuga (tulemusi analüüsitakse suuremate gruppide kaupa). Peale uuringu lõppu (hiljemalt 31.12.2023) kõigi valimisse võetud isikute kontaktandmed kustutatakse.

Osavõtt uuringust on vabatahtlik. Uuringus osalemisest keeldumisest on võimalik anda teada kas uuringu veebikeskkonnas (täpsemad juhised on toodud kutsekirjal) või võttes kontakti kutsekirjas toodud e-maili aadressil või telefoninumbril. Valimisse sattunud isikutele, kes pole peale kutsekirja saamist andnud teada keeldumisest, saadetakse uuringus osalemise kohta 2 meeldetuletuskirja.

Kõigi küsitluses osalejate vahel loositakse välja Partner kinkekaarte. Loosimises osalemiseks saab kontaktandmed (e-maili või telefoninumbri) jätta ankeedi lõppu (vastavad andmed kustutatakse peale loosimise läbiviimist).

Uuringu tulemused avaldatakse 2024. aasta alguses Haridus- ja Noorteameti veebilehel https://harno.ee/.  

Loodame, et uuringus osalemine on Teie jaoks meeldiv ja huvitav! Täname Teid juba ette!

Uuringut korraldavad:

Turu-uuringute AS, uuringujuht Vaike Vainu (e-mail: vaike@turu-uuringute.ee)

Haridus- ja Noorteamet, noorteosakonna valdkonnajuht Kadri Koort (kadri.koort@harno.ee)

Uuringut rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevus 6.6 „Digitaalse noorteinfo teenuse sisuline ja tehniline arendamine kättesaadavuse suurendamiseks“ ja noorteinfo valdkonna riiklikest vahenditest.

Skip to content