fbpx

Teeviit kasutamistingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutamistingimused reguleerida veebikeskkonna teeviit.ee (Veebikeskkond) kasutamist.

1.2. Kasutamistingimused on kättesaadavad aadressil teeviit.ee

1.3. Veebikeskkonna omanik ja haldaja on Haridus- ja Noorteamet. Veebikeskkonda arendab OÜ Piksel.

1.4. Veebikeskkonna kasutajaks (Kasutaja) on iga isik, kes kasutab veebikeskkonda.

1.5. Kasutamistingimuste mõistes on veebikeskkonna kasutamine mistahes veebikeskkonna lehe avamine, kasutamine, jagamine või muul viisil töötlemine.

1.6. Veebikeskkonna sisu ja teenuse on kasutajatele tasuta, kuid osa sisu ja teenustest eeldab kasutajaks registreerumist.

1.7. Kuna veebikeskkonda www.teeviit.ee täiendatakse pidevalt sisuga ning arendatakse uusi teenuseid, võivad Kasutamistingimused muutuda.

2. Vastutus sisu ja teenuste osas

2.1. Veebikeskkond vastutab enda poolt loodud sisu ja pakutavate teenuste kvaliteedi eest.

2.2. Veebilehel avaldatava info tarnija (Kolmas osapool) vastutab ise selle sisu, sh pakutavate teenuste eest. Veebikeskkond ei vastuta kolmandate osapoolte sisu või teenuste eest.

2.3. Kui tegemist on Veebikeskkonna poolt vahendatava kolmanda osapoole sisu või teenusega, siis on vastaval lehel ka sellekohane viide.

2.4. Veebikeskkond ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis Kasutajale seoses Portaalis avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate teenuste kasutamisega osaks võib saada. Portaal ei ole kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud Portaali sisust või pakutavatest teenustest.

3. Registreerimine ja privaatsus

3.1. Veebikeskkonda saab registreeruda Teeviit kasutajaga. Teeviit kasutajaga registreerumisel küsitakse e-posti aadressi ja kasutaja salasõna.

3.2. Registreerumisel Kasutaja poolt sisestatud andmete vastavust tegelikkusele Portaali ei kontrolli ja ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja.

3.3. Veebikeskkond ei müü, rendi ega anna muul viisil kolmandatele osapooltele oma Kasutajate isikuandmeid – kasutajanimesid, telefoninumbreid, ees- ja perekonnanimesid, sünniaega, isikukoodi ja/või posti – ja e-posti aadresse.

3.4. Täites registreerimise ankeedi annab Kasutaja oma nõusoleku selleks, et sinna kantud andmeid tohib kasutada Veebikeskkonna siseselt informatsiooni edastamiseks.

3.5. Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta, täpsustada.

3.6. Veebikeskkond kogub Kasutaja kohta informatsiooni kasutajaks registreerumisel.

3.7. Veebikeskkonnal on õigus salvestada informatsiooni Kasutaja brauseri, sealhulgas IP aadressi, cookie-info ja selle kohta, milliseid lehekülgi Kasutaja külastas.

3.8. Veebikeskkond kogub infot järgmistel eesmärkidel: et kujundada vastavalt sellele sisu; pakkuda just Kasutaja poolt soovitud kvaliteetseid tooteid ja teenuseid; täiustada oma teenuseid; võtta vajaduse korral Kasutajaga ühendust ning viia läbi uurimusi. Veebikeskkond piirdub info kogumisel vähimaga, mida me vajame Kasutajate kvaliteetseks teenindamiseks.

3.9. Veebikeskkonnal on õigus anda infot kasutaja kohta õiguskaitseorganitele, kui asi puudutab ebaseadusliku tegevuse ja võimalike pettuste uurimist või ennetamist; potentsiaalset ohtu ükskõik kelle füüsilisele julgeolekule, tingimuste rikkumist või muul seadusega nõutud põhjusel.

3.10. Veebikeskkond jätab endale õiguse saata Kasutajale teateid oma teenuste kohta, näiteks uudiskirju.

4.  Konfidentsiaalsus ja turvalisus

4.1. Kasutaja isikuandmed on kaitstud füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmetega seaduses ettenähtud korras.

4.2. Kasutaja isikliku konto info kaitseb ainult Kasutajale teada olev salasõna.

5. Kasutaja kohustused

5.1. Kasutaja kohustub mitte avaldama oma kasutajanime ja parooli kõrvalistele isikutele, samuti mitte kasutama kasutajanime ja parooli selliselt, et mõni kõrvaline isik võiks neid tuvastada. Kasutaja kannab vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja parooli abil.

5.2. Veebikeskkonnal on õigus, kuid mitte kohustus vaadata läbi materjali, mille Kasutaja Veebikeskkonna kaudu teistele kättesaadavaks teeb. Kontrollida võidakse materjali vastavust Veebikeskkonna kasutajatingimustega, samuti seda, kas Kasutaja tegevus ei ole sündsusetu, vastuolus seadusega või mõnel muul viisil sobimatu, kas Kasutaja kättesaadavaks tehtud materjal ei kujuta riski Veebikeskkonnale ja/või mitteasjaosalistele. Selle Tingimuste punkti rikkumise karistuseks võib olla hoiatus, avaldatud ebasobiva materjali kõrvaldamine või Kasutaja konto ajutine või lõplik sulgemine ning seadusest tulenevatel juhtudel ka õiguskaitseorganitele vastava info edastamine.

6. Muudatused Teeviit keskkonnas

6.1. Veebikeskkond jätab endale õiguse muuta oma sisu ning identifitseerimist, kasutamist, tehnilisi üksikasju, süsteeme, lahtiolekuaegu jms.

7. Registreerimise kehtivusaeg ja osaluse lõpetamine

7.1. Veebikeskkonnas registreerumine kehtib tähtajatult. Kasutajal on õigus osalus ise lõpetada, teatades Veebikeskkonnale oma soovist.

7.2. Veebikeskkonnal on õigus lõpetada Kasutaja osalus otsekohe, kui Kasutaja eirab Tingimusi.

8.  Tingimuste muutmine

8.1. Käesolevaga esitatud tingimuste muutmine või täiendamine jõustub üks kuu pärast uute tingimuste kättesaadavaks tegemist Kasutajatele Veebikeskkonna poolt (uusi tingimusi sisaldava teate saatmise või nende tingimuste avaldamise kaudu). Kui Kasutaja ei teata selle aja jooksul, et soovib vastavalt eespool esitatud punktile 7 osalust lõpetada, loetakse, et ta on uute tingimustega nõustunud.

8.2. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse kehtivatest õigusaktidest ja tavast.

3+
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus