Noorteinfo töötoa materjalid on noorsootöötajatele oluliseks toeks

Eesti ANK koostöös Haridus- ja Noorteametiga koostas kahe aasta jooksul noorsootöötajate jaoks väärt tööriistad erinevate teemade käsitlemiseks. Ettevalmistusprotsessi kaasati valdkondlike spetsialiste ning töötati läbi erinevaid toetavaid vahendeid, lisaks testiti kõiki töötube noorsootöötajate ja noortega koostöös. Testimise tulemusel arendati materjale veel sisukamaks ja toetavamaks.

Läbiviijana võin tänaseks öelda, et valminud  noorteinfo töötubade juhendmaterjalid on koostatud selliselt, et iga noorsootöötaja, kes materjalid enda jaoks läbi töötab, saab nende toel oma noortega temaatilise töötoa väga heal tasemel läbi viia. Samas on materjalid nii ette valmistatud, et neid saab korraldada nii noortekeskuses, üle digisilla või hoopis õuetingimustes.

Kogemustele tuginedes arvan, et koostatud materjalid on mitmekülgsed, noori kaasavad ja innustavad kaasa mõtlema, uurima ning saadud teadmisi analüüsima, et uusi teadmisi juba olemasolevate teadmistega kõrvutada. 

Iga infotoa kohta on noorsootöötaja jaoks ettevalmistatud materjalid, kus on:

* sõnastatud infotoa eesmärk ja õpiväljundid;

* loetletud tunni läbiviimiseks vajalikud materjalid ja ettevalmistavad tegevused;

*kirjeldatud on ettevalmistuse protsess, muu hulgas lisa lugemismaterjalid, mis toetavad noorsootöötajat ennast teemaga kursiviimisel;

* juhised ja materjalid etappide kaupa erinevate meetodite läbiviimiseks, kasulikud lingid tegevusteks. 

Leian, et noorteinfo töötubade juures on väga oluline, et protsessi käigus tutvustatakse noortele erinevaid kanaleid, kust teema kohta ikka ja jälle värsket infot leida! Seega toetab noorteinfo töötubade läbiviimine mitteformaalharidusena formaalharidust ning on tore koostöökoht koolidega, kus noorsootöötaja võiks õpetajaid oma tegevusega toetada.

Töötubade teemadesid käsitledes on võimalik läbi käia väga erinevad noorte elus päevakajalised valdkonnad, mis laias laastus võiks jagada veel eraldi rühmadeks. Mina olen sõnastanud teemade kaupa järgmised väärtused:

TERVISEKÄITUMINE

Vaimne tervis – hetkel väga olulist teemat avatakse noortele erinevatest tahkudest just nendes aspektides, mida noored ise küsivad ning avardatakse noorte mõttemaailma, kuidas on võimalik teadlikult oma vaimset tervist hoida.

Tervis: Maga, söö, liigu ja mõtle parmini – teema paneb noored analüüsima enda hetke tervisekäitumist ning võimalusi nende jälgimiseks ja parandamiseks.

Kas sugu loeb – avab noorte jaoks sugude vahelised erinevused ja võrdse kohtlemise olemuse ning loob soostereotüüpide kohta keskkonna avatud mõtlemiseks.

Seksuaaltervis – töötubades saavad noormehed ja neiud eraldi võimaluse avada teemat, mis on noorte jaoks muutunud igapäevaseks mõttekohaks ning mille kohta täiskasvanud avatud kaartidega alati rääkida ei soovi.

ENDA TUNDMA ÕPPIMINE

Inspireeritud eesmärkide suunas+Tuleviku mina – läbi erinevate tegevuste  kasvab noortes oskus seada isiklikke eesmärke ja tõuseb teadmine, kuidas teha plaani eesmärkideni jõudmiseks.

Mõeldes karjääri planeerimisele – noor saab teada, mis on karjäär, kust leida usaldusväärset karjääriinfot, oskab mõtestada oma karjääri planeerimist enda unistustest lähtuvalt.

Tõhusa õppimise nipid – noor saab teada, millised väiksed aspektid toetavad õppeprotsessi ja kuidas õpitud efektiivsemalt meelde jätta, sh millised tegevused toetavad keskendumist.

Kuidas vägivalda ennetada – töötoas omandatakse teadmisi, kuidas ära tunda erinevaid vägivalla vorme, kuidas ennetada vägivalda ja kust leida abi vägivalla märkamisel. 

NOORED TÄNAPÄEVA ÜHISKONNAS

Mida noorsootöö annab ja võimaldab? – uuritakse, millised on noore võimalused noorsootöös, kuidas teha tööd meeskonnas, kust leida võimalusi ja rahastusi oma ideede teostamiseks.

Kohalikud võimalused noortele – kaardistatakse noortega koos kohalikud vabaaja-, meelelahutus-, spordi-, koolitus-, laagri- ja muud võimalused. Üheskoos analüüsitakse tegevusvõimalusi ning pakutakse välja täiendavaid noori huvitavaid osalustegevusi. Töötoa tulemusena valmib noorte poolt koostatud kalender.

Noorte osalus – vaadeldakse erinevaid noorteosaluse vorme, nii laiemalt Eestis kui kodukohas, kus ja kuidas saavad noored kaasa rääkida ning kutsuda esile muutusi elukeskkonnas. 

Rahatarkuse töötuba – noored saavad teada olulisi mõisteid teema kohta, õpivad tegema pere eelarvet, läbi mõtlema raha kogumise põhimõtteid ning täiendavalt saavad teadmisi investeerimise algtõdedest.

DIGIOSKUSED

Õige ja vale info eristamine – omandatakse teadmised, kuid eristada valeuudiseid, vandenõuteooriaid ja pseudoteaduslikke artikleid teaduslikult kinnitatud infost. Noor teab pärast töötuba, millised on väärinfo jagamise ohud.

Turvaliselt ja targalt nutiseadmes – osalejad mõistavad, millised on nende digioskused ja pädevused, nende internetis käitumine muutub teadlikumaks ja turvalisemaks.

Kutsun noorsootöötajaid üles aktiivselt kasutama välja töötatud abimaterjale, mille leiad noorteinfotoast. 

Täiendavate ideede ja õppevahendite, -meetodite leidmisel ja väljatöötamisel võite neid ka teiste noorsootöötajatega jagada.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Artikli autor on Aune Suve-Kütt.

Skip to content