Noorte omaalgatuste toetamise projektikonkursi “Ideeviit“ tingimused

1. Projektikonkursi Ideeviit eesmärk on toetada noorte ettevõtlikkust ning pakkuda neile võimalusi oma ideede tekitamiseks, arendamiseks ja elluviimiseks.

2. Projektikonkursi üldtingimused:

2.1. Projektikonkursi raames toimuvad taotlusvoorud, millest toetatakse noorte omaalgatuslikke ideid, mis vastavad käesolevas korras toodud tingimustele.

2.2. Taotlusvooru täpsed ajakavad avalikustatakse veebilehel teeviit.ee/ideeviit.

2.3. Noorte omaalagatuslikele ideedele esitatavad tingimused:

2.3.1.  Idee peab olema välja töötatud ja ellu viidud vähemalt 2– liikmelise noortegrupi (7–26-aastased) poolt.

2.3.2. Idee peab lahendama noorte jaoks olulist probleemi või kitsaskohta, mis tuuakse idee esitamisel välja.

2.3.3. Idee on suunatud noorte teadlikkuse tõstmisele (noorte paremale teavitamisele erinevate noori huvitavate teemade osas näiteks koolituste, sündmuste, veebiseminaride, konverentside jms vormis).

2.3.3.1. 2019. aasta prioriteetseks teemaks on tervis.

2.3.4. Idee elluviimiseks on võimalik noortegruppidel taotleda kuni 1800 eurot käesoleva meetme eelarve vahenditest. Muud rahalised kaasfinatseeringud pole lubatud.

2.3.5. Projekti tegevused toimuvad Eestis.

2.3.6.  Püsivahendite soetamine projektitoetusest pole üldiselt lubatud, v.a juhtudel, kui nende soetamata jätmine takistab hea idee elluviimist. Lubatud on idee elluviimisega seotud väikevahendite soetamine kuni 500 euro ulatuses, kui see ei moodusta rohkem kui 50% kogu eelarvest.

2.3.7. Idee esitamisel tuuakse välja, kas ning millistest fondidest ja meetmetest on veel sarnaste tegevuste jaoks raha saadud või parasjagu taotletakse.

2.3.8. Idee peab osalema taotlusvooru raames avalikul hindamisel Teeviit.ee Facebooki lehel ja koguma 7 päeva jooksul vähemalt 100 meeldimist.

2.3.9. Idee elluviimisega alustatakse vähemalt 2 kuu jooksul rahastusotsuse saamisest.

2.3.10. Ideed saab ellu viia kuni 15.12.2019. Selleks ajaks peab olema esitatud ka aruandlus.

2.3.11. Omaalgatuslikud ideed, mille elluviimist ei toetata, on järgmised:

2.3.11.1. noorte osaluskogude projektid osaluskogude programmi mõistes (võivad sobida nt  Eesti Noorteühenduse Liidu Noorte Osaluse Fondi);

2.3.11.2. väljaspool Eestit või rahvusvahelises koostöös elluviidavad ideed (võivad sobida nt Erasmus + programmi);

2.3.11.3. kogukonna arengule suunatud ideed (võivad sobida nt Nopi Üles projektikonkursile või Euroopa Solidaarsukorpuse programmi);

2.3.11.4.avatud noorsootöö teenuse arendamisega seotud ideid, mis seisnevad vajalike vahendite ja seadmete soetamises (võivad sobida nt Avatud Noortekeskuste Projektikonkursile);

2.3.11.5.tegevused, mille kasusaajate hulk on piiritletud projektimeeskonna liikmetega;

2.3.11.6. ideed, mida viiakse ellu koolisiseselt, ilma neid koolivälise tegevusega sidumata;

2.3.11.7. tulu teenivad omaalgatused;

2.3.11.8.traditsioonilised või korduvad sündmused;

2.3.11.9. korduvad ideed, mis uusi eesmärke ei sisalda.

2.4. Ideede esitamise protsess:

2.4.1. Noorte omaalgatuslike ideede esitamine:

2.4.1.1. Vähemalt 2-liikmeline noortegrupp esitab oma idee eesti keeles läbi veebilehe www.teeviit.ee/ideeviit selleks loodud vormil. Taotluse esitab noor, erandkorras tema esindaja.

2.4.1.2. Esmase idee vaatab läbi Eesti Noorsootöö Keskuse projektijuht ja projektikonkursi mentorid, kes annavad ideele tagasiside.

2.4.1.3. Projektikonkursi tingimustele vastava idee esitanud noored saavad endale idee arendamiseks ja elluviimiseks mentori, kes toetab ja nõustab neid idee elluviimise juures.

2.4.1.4. Projektikonkursi tingimustele mittevastavate ideede esitajatele antakse samuti tagasiside ja võimalusel soovitused sobivama projektifondi kohta või juhised selle vastavusse viimiseks käesoleva projektikonkursi järgmises voorus osalemiseks.

2.4.2. Idee arendamine:

2.4.2.1. Idee arendamiseks saavad noored endale mentori, kes nõustab neid enne idee lõpliku esitamise tähtaega vastavalt vajadusele vähemalt 14 päevase ajavahemiku jooksul ning kes jätkab nende nõustamist idee elluviimise etapis.

2.4.2.2. Arendatud idee kohta loovad noored enda valitud viisil esitluse (nt plakati, video, müügikõne vms), kus on ära kirjeldatud minimaalselt:

2.4.2.2.1. millist probleemi või kitsaskohta idee elluviimisega lahendatakse;

2.4.2.2.2. idee üldine sisu;

2.4.2.2.3. kasusaajad;

2.4.2.2.4. eelarve (järgides kulude planeerimisel nende majanduslikku otstarbekust);

2.4.2.3. Arendatud idee läheb avalikule hindamisele juhul, kui see on saanud mentorite heakskiidu.

2.4.3. Idee hindamine

2.4.3.1. Arendatud idee esitatakse esitluse näol hiljemalt taotlusvooru viimaseks päevaks veebilehel www.teeviit.ee/ideeviit;

2.4.3.2. Eesti Noorsootöö Keskuse projektijuht lisab esitlused koos Teeviida Facebooki lehele, kus neid hakatakse avalikult hindama. Teeviida Facebooki lehel saavad soovijad panna ideedele pooldavaid märke (meeldimisi).

2.4.3.3.  Idee peab koguma 7 päeva jooksul 100 meeldimist.

2.4.3.4. Kui avaliku hindamise läbib rohkem ideid, kui on taotlusvoorus rahastust, siis vaatab kõik meeldimised saanud ideed läbi ka noortesõbralik komisjon, mis loob vastavalt hindamiskriteeriumitele projektidest pingerea, mille alusel otsustab rahastamise. Komisjoni töökord ja liikmed avalikustatakse veebilehel www.teeviit.ee/ideeviit

2.4.3.5. Kui idee 7 päeva jooksul 100 meeldimist kokku ei saa ja rahastust jagub, vaadatakse ka vähem populaarsed ideed komisjoni poolt üle ja otsustatakse rahastus.

2.4.4.  Idee elluviimine

2.4.4.1.  Idee elluviimine algab pärast rahastustotsuse saamist ja kirjaliku lepingu allkirjastamist.

2.4.4.2.  Ideede toetamiseks sõlmitakse lepingud noorte poolt valitud juriidiliste isikutega, kellele toetus kantakse kogumahus hiljemalt idee elluviimise alguseks.

2.4.4.2.1.  Lepingus sätestatakse lepingu summa, projekti nimi, elluviijate nimed, elluviimise ajakava, aruandluse tähtaeg, arveldamise rekvisiidid, vahendite soetamisel nende asukoht pärast projektitegevuste lõppemist.

2.4.4.3.  Noortel on pärast toetuse eraldamise otsuse saamist võimalik alustada oma idee elluviimisega hiljemalt 2 kuu jooksul.

2.4.4.4.  Ideid saab ellu viia vastavalt projekti ajakavale, aga mitte kauem kui 15.12.2019 (sh aruandlus).

2.4.5. Aruandlus:

2.4.5.1.  Projektimeeskond kirjeldab idee elluviimisest saadud õpikogemusi ja analüüsib projekti elluviimise käiku etteantud küsimuste põhjal vabas sõnastuses sisuaruandes ja etteantud kuluaruande vormil. Kuluaruandes tuuakse kulud välja suuremate kuluartiklite kaupa.

2.4.5.2.  Projekti sisuaruanne koos lõplikult kulunud summaga laetakse üles veebilehele www.teeviit.ee/ideeviit, kust seda saavad lugeda teised huvilised.

1+
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus