Milliseid oskusi on vaja tuleviku töökohtadel?

Juba praegu saab olemasoleva tehnoloogiaga automatiseerida ligi kolmandiku tegevustest enamikel ametikohtadel. See aga ei tähenda, et töökohad kaovad, pigem tekivad juurde teistsuguseid oskusi nõudvad ametid.

Kutsekoda on OSKA uuringute abil välja selgitanud võtmeoskused, mida muutuvas ühiskonnas tulevikus vaja läheb:

  • Tehnoloogiast tulenevad muutused. Pea kõik töökohad saavad olema seotud tehnoloogiaga. Internetiühendus muudab üha enam töötegemise viise, kohti ja kombeid. Suund on lihtsamate tööde automatiseerimisel, mistõttu ootab meie tööturg pigem kõrgemalt haritud loovaid inimesi.
  • Suurenev kübersõltuvus kasvatab riskitaset. Oluliseks muutub turvariskide hindamise ning turvaprobleemide lahendamise oskus.
  • Globaliseerumine ja rahvusvahelise koostöö edendamine seab varasemast kõrgemad nõudmised töötajate keelteoskusele, kultuuride tundmisele ja suhtlemisoskusele, aga ka üldiste majandusprotsesside ja ettevõtluse aluste mõistmisele.
  • Väärtushinnangute muutusega seotud trendid. Digiajastul sündinud noortel on raskem kohaneda traditsioonilise õpi- ja töökeskkonnaga, kuid koostöö-, suhtlemis-, analüüsi-, otsuste langetamise ja info tõlgendamise oskused on äärmiselt vajalikud ka tulevikus. Nimetatud oskused on järjest olulisemad eriti just projekti- ja koostööpõhise töökorralduse puhul, kus kasvab otsustusõigus nii enda kui ka kogu meeskonna töö eest.

Koostatud Kutsekoja OSKA allika põhjal.

Skip to content