fbpx

Meist lähemalt

Noorteinfoportaal Teeviit

Noorteinfoportaal  Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Portaalis on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta. Teeviit sisutegevus toimub teemakuude põhimõttel ning iga kuu on fookuses konkreetne teema, loe Teeviit teemakuudest.

Teeviit vahendab noortele vajalikku ja neile suunatud infot noortepärasel viisil ning kujul arvestades noorte huve ja nende seas levinud trende. Noorteinfo on vahetult kättesaadav, kallutamata, usaldusväärne ja kontrollitud, järjepidevalt uuenev ja arenev, noortepärases sõnastuses ja vormis, noortele sobival viisil ja kujul, ollakse kursis uuemate trendidega. Teeviit on leitav ka sotsiaalmeediakanalites: Facebook, Instagram ja Youtube kanalil “Teeviit tulevikku“.

Noorteinfo arendamise aluseks on noorte seas läbiviidud uuringud ja konsultatsioonid ning seda arendatakse riiklikul tasandil lähtuvalt erinevatest teemadest koostöös siduspartneritega. Teeviit tegevust korraldab Haridus- ja Noorteamet, www.harno.ee.

“Teeviit Tulevikku” sarjas loodud digitaalseid noorteinfo tooteid (veebinarid, taskuhäälingud, lühivideod) rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Teeviit tiim

Kadri Koort – Noorteinfo ekspert

Olen noorteinfoportaali tiimis tegutsenud alates 2017. aasta septembrist. Minu peamiseks tööülesandeks on olnud suhtlus partneritega ning nende info levitamine portaali kanalite kaudu. Samuti olen toetanud noortega töötavate inimeste teadlikkust noorteinfost ja levitanud noorteinfoportaali alast teavet siduspartnerite ringis.

 

 

 

 

 

 

 

Kaie Pranno – Peaekspert

Noorteinfoportaali Teeviit tiimis tegutsen 2019. aasta augustikuust ning peamised tööülesanded on noorteinfo vahendamise läbi Teeviit portaali ning sotsiaalmeedia kanalite (sh koostöö partneritega), digitaalsete noorteinfo meetodite arendamine ning koostöös partneritega noorteinfo arendamine riiklikult.

Liis Enson – Peaekspert

Noorteinfo tiimiga liitusin juulis 2021. Minu tööülesanded Teeviit tiimis on partneritega suhtlemine ning nende info vahendamine läbi Teeviit hallatavate kanalite. Lisaks korraldan ja koordineerin noorte informeeritust toetavaid sündmusi ja tegevusi Teeviida kanalites. Seisan ka hea selle eest, et noored oleks meie tegevustesse kaasatud ja nende arvamusega arvestatud.

Maris Praats – Sisuloome- ja koostöösuhete tiimi juht

Mina liitusin Teeviit tiimiga 2019. aasta kevadel. Minu ülesandeks on noorteinfoportaalis Teeviit koordineerida sisuloome tiimi ning kirjutada ja toimetada artikleid. Toetan oma tegevusega koostööd partneritega, kellega koos vahendame portaalis noortele infot. 

Elizaveta Cheremisina – Peaekspert ja venekeelse info- ja sotsiaalmeedia tiimi juht

Liitusin Teeviit tiimiga suvel 2020. Minu ülesanneks on koordineerida tiimi vabatahtlikute tööd. Me haldame portaali venekeelset lehte ja loome sisu nii portaali kui ka dotsiaalmeedia jaoks. Minu jaoks on oluline, et noorte hääl jõuaks otsustejateni. Esindan venekeelt emakeelena kõnelevaif noori ja töötan selle nimel, et nad oleksid võrdväärne partner kodanikuühiskonna küsimustes.


Marieta Lokk – Sotsiaalmeediatiimi juht
Mina liitusin Teeviidaga 2020 aasta sügisel. Minu ülesandeks on koordineerida Teeviida sotsiaalmeedia tiimi, kellega koos vastutan, et kõik vajalik info leviks haarava jutu ning pildi kaudu iga nooreni.

Teeviit vabatahtlikud juunis 2021

Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020. Ameti peamisteks tegevusaladeks on haridus-  ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks. Ameti veebileht: www.harno.ee.

Ameti üheks ülesandeks on ka riikliku noorteinfo arendamine ja noorteinfo pakkumine. Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks.  Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

8+
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus