Lastekaitse Liit: Lapse esimene töökogemus peaks jätma mälestuse, et töö pole ainult raske, vaid ka tore ja põnev

30.06.2021
Maris Praats, sisuloome tiimijuht

Käes on aasta kõige oodatum aeg. Koolides on peetud kõik aktused ning õpilased on lubatud väljateenitud suvepuhkusele. Kui osad lapsed ja noored kasutavad seda aega selleks, et laadida oma akusid, siis teised võtavad suvevaheaega kui võimalust teenida taskuraha. Lastekaitse Liit tuletab siinkohal tööandjatele meelde, et noori tööle võttes on oluline jälgida, et tööd tehes ei saaks kahjustada laste ja noorte tervis, neid koheldaks vastavalt seaduses ettenähtud tingimustele ja ei diskrimineeritaks ea tõttu. Samuti on oluline ka, et noor ise jälgiks töö iseloomu ning oskaks märgata, kui töö ei ole eale sobilik. 

Esile saab tõsta tööandjaid, kes arvestavad seaduses kehtestatud erisusi laste ja noorte palkamisel, ning on valmis andma neile võimaluse teenida eakohase tööga omale taskuraha. Samas on nördimapanev, et Eestis on siiani ka neid tööandjaid, kes arvavad, et lapsi saab tööl ekspluateerida pakkudes neile väiksemat töötasu või kogunisti kasutada kui tasuta tööjõudu. Näitena saab tuua hiljuti Eesti Päevalehes avaldatud artiklis ühe kõrtsmiku tõdemuse, et noori on hea tööle võtta, kuna neile saab vähem palka maksta. On väga oluline, et täiskasvanud, olgu siis tööandjana või lapsevanemana töötamiseks nõusolekut andes, mõistaksid, milline töö on lapsele sobilik ja milline mitte. Ja siin ei räägi me ainult sellest, kas töö on füüsiliselt raske, vaid ka sellest, kas see ohustab alaealise kõlblust.

Lapsed ja noored kui töösuhte nõrgemad pooled, peavad olema erilise tähelepanu all. Seetõttu paneb Lastekaitse Liit ettevõtjatele südamele, et töö, mida lastele pakutakse, olgu neile sobiv, jõukohane ja ohutu. Samuti on oluline jälgida, et töötamisel ei saaks kahjustada lapse ja noorte tervis, ning neid koheldaks ausalt ja ei diskrimineeritaks ea tõttu. Siinkohal on oluline seadusele vastavate töölepingute sõlmimisel ja töötamise registrisse registreerimisel.

Lapse esimene kogemus peaks jätma mälestuse, et töö pole ainult raske, vaid ka tore ja põnev. Lastekaitse Liit julgustab tööandjaid pöörduma laste ja noorte tööle võtmise küsimuste korral Tööinspektsiooni nõustamistelefonile 640 6000 – sealt saab nõu, kas pakutav töökoht on noorele sobilik või mida peaks tööandja teadma enne alaealise töölevõtmist. Nõustamistelefon on abiks ka vanematele, kellel on vastavalt perekonnaseadusele kohustus ja õigus hoolitseda oma laste eest, ning kes peavad andma nõusoleku 7-14 aastase lapse tööle asumiseks.

Lapse esimene töökogemus mõjutab kogu tema elu, andkem üheskoos panus, et see oleks positiivne!

Ülevaade alaealise töölevõtmisest: https://www.tooelu.ee/et/54/alaealise-toolevotmine 

https://www.ti.ee/et/tookeskkond-toosuhted/alaealise-toole-votmine

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend