fbpx

Hindamisjuhend maakondlikele arenduskeskustele ja hindamiskomisjonile

Koolinoorte konkursi „Koos suudame“ võistlustööde hindamisjuhend maakondlikele arenduskeskustele ja üleriigilisele hindamiskomisjonile.

1.      Konkursi korraldab Siseministeerium koostöös mittetulundusühinguga GTL Lab, kaasates tegevustesse sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Haridus- ja Noorteameti ning  Maakondlikud Arenduskeskused.

2.      Konkurss toimub eraldi 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse lõpuks välja kolm parimat võistlustööd.

3.      Võistlusideede hindamine algab 2.mail 2022.a ja toimub kahes astmes

3.1.   I aste – maakondlikul tasandil hindavad laekuvaid võistlustöid MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused noorte ettevõtlikkuse nõustajad. Hindamine toimub vastavalt käesolevale hindamisjuhendile ja konkursi statuudile. Igast maakonnast esitab MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused noorte ettevõtlikkuse nõustaja siseministri moodustatud üleriigilisele hindamiskomisjonile (edaspidi hindamiskomisjon) ühe parima võistlustöö 6.-9. klassi õpilastelt ja ühe parima võistlustöö 10.-12. klassi õpilastelt. Vajadusel võib esitada lisaks veel ühe ära märkimist vääriva võistlustöö.

3.2.   II aste – siseministri moodustatud hindamiskomisjon selgitab vastavalt käesolevale hindamisjuhendile ja konkursi statuudile välja kolm parimat võistlustööd 6.-9. klasside arvestuses ja kolm parimat võistlustööd 10.-12. klasside arvestuses. Hindamiskomisjon kinnitab aktiivseimalt osavõtnud kooli auhinna saaja.

4.      Ideekonkurss korraldatakse elektroonilises keskkonnas www.teeviit.ee.

5.      Hindamiskomisjonide töö aluseks on käesolev hindamisjuhend.

6.      Hindamiskomisjonil ei ole õigust nõuda võistlustööde esitajatelt lisainformatsiooni või esitada täpsustavaid küsimusi. Hindamisel lähtutakse üksnes esitatud võistlustöö kirjalikust lühikirjeldusest ja videost.

7.      Võistlustööde hindamisel lähtuvad hindamiskomisjonide liikmed järgmistest punktidest:

7.1.   võistlustöö vastab konkursi statuudis kehtestatud eesmärgile. (Min, 0 max 5);

7.2.   võistlustöö esitanud meeskond on defineerinud probleemi, mõistavad tõstatatud problemi negatiivset mõju ja on seda analüüsinud.  (Min 0, max 5);

7.3.   võistlustöös esitatud probleemi lahendus lähtub kodanikualgatuse tegevuse võimalustest, on piisaval määral läbi mõeldud ja reaalselt rakendatav ja näitab seost/panust Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse. (Min 0, max 5);

7.4.   võistlustöös esitatud lahenduse mõju ühiskonnale ja / või kohalikule kogukonnale on analüüsitud (võimalusel koos sihtrühmaga) ja selle mõju on mõõdetav (nt osalejate arvu hindamine, prügi maha viskamise vähenemine). (Min 0, max 5);

7.5.   võistlustöö on ühtlase kvaliteediga vormistatud, läbimõeldud ja ühtne tervik ning annab alust arvata, et meeskonnaliikmed mõistavad ühiskonda ja / või oma kogukonda mõjutavaid probleeme ning suudavad pakkuda neile kodanikualgatuse korras ja / või kogukonna abiga läbiviidavaid lahendusi. (Min 0, max 5).

7.6 lisapunkte saavad võistlustööd, mille raames on juba ideed valideeritud või tegevusi läbi viidud või konkreetseid tulemusi saavutatud. (Idee valideerimine 1p, tegevuste läbi viimine 2p, konkreetsed tulemused 3p. Max 3p).

8.      Konkursi hindamine toimub 28 palli süsteemis.

9.      Tulemus kujuneb hindamiskomisjoni liikmete poolt antud hinnete keskmisest.

0
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus