Ehitame üles head arutelukultuuri

Eestis on hea elada, sest siin on sõna vaba ja inimestel on võrdsed õigused oma seisukohti avaldada. Hea arutelu toob kokku võimalikult palju erinevaid vaateid arutelu all oleva teema kohta ning arvamuste avaldamisel jälgitakse head arutelutava. Arutelu tulemusena otsustatakse ühiselt, milline on parim võimalik lahendus probleemile selle info juures, mis meil täna olemas on. 

Selle aasta Arvamusfestivali noortealalt jäi mulle eriliselt hästi meelde üks arutelu, mida vedas Triin Roos ENL-ist. Arutelu oli põnev ja tuline. Seal jõuti teemani, kus toodi näide sellest, kuidas üks panelist soovis oma kodukohas teha ettepanekuid ja muudatusi volikogule, et muuta kodukanti noortele paremaks. Kõneleja oli liitunud kohaliku omavalitsuse noortekoguga, et asju muuta, korraldades ajurünnakuid ideede kogumiseks ning saates oma ettepanekud volikogule. Tulemuseks oli tagasihoidlik tänu ettepanekute eest volikogu liikmete poolt ja tunne, et kogu tehtud töö ja ettepanekud olid asjata. Ei mingit arutelu. Ei lisaküsimusi. Ei kutset volikogu istungile. Ei mingeid muudatusi. Noortekogu arutas teemat ja tegi oma ettepanekud, kuid nendega ei arvestatud.

Eesti elanikele antakse võimalus olulistel teemadel kaasa rääkida, kuid pahatihti ei toimu sisulist kaasamist, mis tähendab, et elanikel on küll võimalus oma ettepanekud ja seisukohad esitada, kuid otsuse tegemisel neid arvesse võtma ei pea. Mis oleks aga, kui volikogu delegeeriks mõned valla otsused noortekogule? Sellised, mis puudutavad noori kõige enam — näiteks noortekeskuse rajamine või noortemaleva korraldamisega seotud küsimused. Ja teised teemad, näiteks eakatele suunatud tegevuste korraldamine oleksid delegeeritud valla eakatest koosnevale eakatekogule? Keskkonnaga seotud teemade puhul võiksid otsuseid teha elanikud, kes on keskkonnaharidusega või töötavad antud valdkonnas. Ja nii edasi. Ehk et otsuse tegemine käiks justkui püsivates rahvakogudes, kuhu on kokku kutsutud või kokku saanud just selle huvigrupi esindajad.

Kui otsuse delegeerimine on liiga julge samm, siis avalikud arutelud võiksid kuuluda iga olulisema teema juurde. Näiteks, kui arutelu all on noorte vaimne tervis ja eesmärk on uuendada valla tugisüsteeme noorte toetamiseks, siis võiks üks arutelu keskenduda sellele, mis tänases süsteemis hästi töötab ja mis ei tööta. Selleks võib korraldada näiteks veebiarutelusid keskkonnas, mis toetab argumenteeritud arutlemist ja mis annab võimaluse noorte kogemused ja ettepanekud kokku koguda, et nendega arvestada uue teenuse disainimisel.

Tihtilugu aga jääb meil selline avalik arutelu enne otsuse tegemist ära. Miks? Peamine põhjus on ilmselt selles, et avalikud arutelud on aeganõudvad ning vajavad ka oskust, kuidas neid läbi viia. Arutelud ei oma olulist tähtsust, kui neil osaleb vähe inimesi või osalevad ühed ja samad inimesed, sest sellega ei saavuta arvamuste paljusust. Lisaks peab otsuse tegijatel olema päriselt soov kuulata ja arvestada inimeste arvamustega ning nende põhjal kujundada otsuseid. Sellepärast ongi lihtsam teha otsuseid väikeses grupis, nagu seda on volikogu. 

Kui tulla tagasi Arvamusfestivali näite juurde, siis suures pildis on ju kohaliku omavalitsuse eesmärk luua hea elukeskkond selle elanikele. Sealhulgas noortele, kes moodustavad viiendiku Eesti  elanikkonnast. Kui kohalik omavalitsus võtaks kuulda noorte ettepanekuid kodukandi mõnusamaks muutmiseks, tooks see tagasi kui mitte kasvava elanike arvu näol, siis vähemalt selle arvelt, et olemasolevad noored jääksid suurema tõenäosusega elama oma kodukohta. Sest neil on seal hea olla. Sest nendega arvestatakse. Sest nad saavad ise oma kodukandi paremaks muutmisel kaasa rääkida. 

Citizen OS-is ehitame me üles paremat arutelukultuuri, et ühiselt tehtud otsused põhineksid parimal võimalikul informatsioonil ja et otsuste tegemisel oleks arvestatud ka nende inimeste arvamusega, keda otsused päriselt mõjutavad. Me loome võimalusi arutelude pidamiseks ning ühiste otsuste tegemiseks. Selleks oleme me loonud veebiplatvormi Citizen OS, kus saab pidada arutelusid ning hääletada oluliste teemade üle. Lisaks aga jagame oma teadmisi ja kogemusi argumenteeritud arutelude korraldamisest, osapoolte ja huvigruppide kaasamisest ning kodanikualgatuste käivitamisest noortevahetustel ning suve – ja talvekoolis. Ikka selleks, et ehitada üles heal arutelukultuuril põhinevat ühiskonda.

Artikli autor Anett Linno.

Skip to content